Vedtægter for Haarby Lokalråd

Alle medborgere i Haarby Sogn er medlemmer af Lokalrådet og har ret til at deltage fuldt ud i Lokalrådets arbejde.

§ 1

Haarby Lokalråds formål er:

  • At skabe et miljø, der fremmer udviklingen af sognet.
  • At fremme dialog og samarbejde mellem de mennesker, der bor i eller er tilknyttet sognet.
  • At udvikle samarbejdet med byråd og andre offentlige myndigheder samt være sognets talerør over for disse.
  • At samarbejde med alle, der ønsker at bidrage til sognets udvikling.

§ 2

Bestyrelse:

Bestyrelsen består af 5 – 9 medlemmer og vælges for en 2 årig periode ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen koordinerer Lokalrådets daglige arbejde og kan nedsætte ad hoc udvalg, hvori alle medlemmer kan indgå.

§ 3

Årsmøde:

Bestyrelsen er ansvarlig for indkaldelsen til årsmødet, hvilket skal ske med fjorten dages varsel. Årsmødet afholdes i marts måned.

§ 4

Tegning:

Hårby Lokalråd tegnes af formanden eller næstformanden i forening med kassereren. 

§ 5

Regnskab og revision:

Haarby Lokalråds regnskabsår følger kalenderåret.

Regnskabet laves af kassereren og revideres af 1 revisor, som vælges på årsmødet.

Det reviderede regnskab forelægges på årsmødet.

§ 6

Haarby Lokalråds opløsning:

Bestemmelse om Hårby Lokalråds opløsning kan kun tages på et årsmøde. Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst ¾ af de fremmødte stemmer for dette forslag.

Ved Haarby Lokalrådsopløsning overgår alle aktiviteter til en af de andre foreninger der fremmer udviklingen af Haarby. Der fremsættes forslag til valg af forening på årsmødet. Til denne beslutningsdygtighed kræves almindeligt flertal.

Revideret 2014